Nasi partnerzy

 

baner250x90 ws

dolnolzaczekszkolazklasa

1

logo LS

 

Wyszukiwarka

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

obowiązujące na terenie

Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Karpaczu, Szkoła 707

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 493),
 7. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.780)
 8. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. ),
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 14.05.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.poz.),
 11. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 maja 2020 r.
 12. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna z dnia 15.05.2020 r.
 13. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno - wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia 15.05.2020 r.
 14. Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół z dnia 15.05.2020 r.
 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice, fartuchy ochronne w razie potrzeby, płyny dezynfekujące.
 3. Zapewnia płyn do dezynfekcji przy wejściu do szkoły oraz
  w pomieszczeniach, w których będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 4. Przy wejściu głównym na tablicy informacyjnej Dyrektor umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 5. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maseczek.  
 6. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 7. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: www.szkola707.pl.
 8. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (sala informatyczna) wyposażone  w zestaw ochronny: fartuch ochronny, maseczka, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie
  z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. IX.
 9. Zapewnia regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności:
 • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
 • dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.
 1. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie wyprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 2. Zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego, który będzie dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 3. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika dwa razy dziennie zaznaczając to w tabeli.

2. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie
  i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 • Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używa odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 1. Obowiązki nauczycieli:
 • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
 • Organizuje przerwy dla swojej grupy wg harmonogramu. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. W czasie przerwy nauczyciel wietrzy klasę.
 • Nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły.
 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Przestrzega zasad korzystania z boiska przyszkolnego stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
 • Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren boiska przyszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu  i na terenie przyszkolnego boiska.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Opiekunowie/nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą,
  w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 • Na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

3. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 • Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły 707 dostępnymi na stronie szkoły: www.szkola707.pl
 • Zobowiązani są do powiadomienia dyrektora szkoły w momencie rezygnacji z zajęć lub nieobecności w wyznaczonym terminie.
 • Dostarczają do placówki uzupełnioną Ankietę oraz Zgodę rodzica / opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1, 2 (do pobrania ze strony) – co jest warunkiem uczestniczeniem dziecka w zajęciach. Scany dokumentów należy przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 • W czasie pobytu dziecka w szkole przynosi posiłek w śniadaniówce oraz wodę w butelce, bidonie. Dziecko nie przynosi z domu żadnych zbędnych i niewskazanych przez nauczyciela przedmiotów.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi
  nie wchodząc na teren szkoły. Swoją obecność sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki i jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. Musi przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora.

4. PRACA SZKOŁY - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dla uczniów klas I-III, których obecność zadeklarowali rodzice szkoła może pracować w godzinach: od 8.00 – 14:50,
 2. Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w wyznaczonych godzinach, zgodnie
  z harmonogramem.
 3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
 4. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w którym odbywają się zajęcia.
 5. W grupie może przebywać do 5 uczniów.
 6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 8. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna)
 10. Uczeń przynosi własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub zdezynfekowane.
 12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 13. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia maseczek przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 14. Od 18 maja 2020r. możliwe jest korzystanie z boisk szkolnych pod warunkiem, że w tym samym czasie na jednym boisku przebywa maksymalnie 12 osób i 1 nauczyciel.

 

5. PRACA SZKOŁY - REWALIDACJA

 

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dla uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne szkoła pracuje w indywidualnie wyznaczonych godzinach.
 2. Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w wyznaczonych godzinach, zgodnie z harmonogramem.
 3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
 4. Zajęcia odbywają się indywidualnie.
 5. W związku z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa osoba prowadząca zajęcia i jego uczestnik powinni mieć osłonę ust i nosa, na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
 6. Uczeń przynosi własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się przy wejściu do łazienek.
 8. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.
 9. Podczas posiłku uczeń korzysta z naczyń i sztućców jednorazowych.
 10. Pomieszczenia są regularnie wietrzone (min. 1 raz na godzinę).
 11. Często używane powierzchne użytkowe i wyposażenia wykorzystywane do zajęć są regularnie dezynfekowane.
 12. Konieczne jest dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży
 13. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego
  z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

6.  PRACA SZKOŁY - KONSULTACJE

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dla uczniów chcących skorzystać
  z konsultacji szkoła pracuje w godzinach wyznaczonych indywidualnie.
 2. Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w wyznaczonych godzinach, zgodnie z harmonogramem.
 3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
 4. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w którym odbywają się konsultacje.
 5. W grupie może przebywać do 5 uczniów.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 7. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wykorzystywane przybory, pomoce podczas konsultacji należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna)
 9. Uczeń przynosi własne przybory, których nie może pożyczać innym osobom.
 10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 11. Z zajęć w formie konsultacji nie mogą korzystać uczniowie, którzy sami, lub których rodzice, krewni, znajomi z którymi mieli kontakt, przebywają w izolacji lub zostali objęci kwarantanną.
 12. Konsultacje realizowane są w formie indywidulanej lub w niewielkich grupach, na terenie szkoły bądź za pośrednictwem aplikacji Teams.
 13. Uczeń i nauczyciel jest zaopatrzony we własne przybory i sprzęty, niedopuszczalne jest pożyczanie elementów wyposażenia.
 14. Na terenie szkoły uczeń nie spożywa napojów ani posiłków.
 15. Uczniowie nie korzystają z szafek, półek itp.
 16. Rodzic/Prawny opiekun nie przebywa na terenie szkoły.
 17. Przed rozpoczęciem konsultacji i po ich zakończeniu uczeń myje ręce zgodnie z zaleceniami GIS.
 18. Odzież zewnętrzną uczniowie pozostawiają w przedsionku, gdzie znajduje się także płyn dezynfekujący, którego są zobowiązani użyć bezpośrednio po wejściu do budynku i zdjęciu odzieży wierzchniej
 19. W czasie konsultacji obowiązuje zasada: jeden uczeń – jedna ławka.
 20. Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca.
 21. Przy wchodzeniu do sali i opuszczaniu jej uczniowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem 2 m. odstępu.
 22. Uczniowie i pracownicy nie dotykają twarzy, nie podają sobie rąk na powitanie, nie rozwiązują zadań przy tablicy, nie korzystają ze wspólnego sprzętu komputerowego (klawiatura, mysz itp.)
 23. Uczniowie i pracownicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w czasie kasłania czy kichania (stosowne zasłanianie ust i nosa)

7. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowuje w wyznaczonym pomieszczeniu (sala informatyczna).
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia wszystkich rodziców, których dzieci miały kontakt jak i samego podejrzanego o zarażenie o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną 756450140, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub do Szpitala Zakaźnego w Bolesławcu 757380097.
 6. Przygotowana jest lista osób, z którymi podejrzany o zarażenie miał kontakt bądź przebywał w  bliskiej odległości.
 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia (sala informatyczna)
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się
  fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 1. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 

 1. PROCEDURY W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 • Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu
  i zdezynfekowaniu pomieszczeń.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 • Numer zajmowanego przez zdającego stolika losuje przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
  np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
 • po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Potrzebę taką prawni opiekunowie maja obowiązek zgłosić dyrektorowi w formie pisemnej do 29 maja 2020r.
 • Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 • Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:
  • dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
  • zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
  • zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
  • zawierającą numery telefonów do służb medycznych
  • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
 • Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 • Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
 • Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią egzaminy z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
  z płyty CD
 • Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 • Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 • Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed

i po każdym egzaminie jak również odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego

 • uczniowi, który zapomniał materiałów piśmienniczych szkoła może udostępnić długopis i linijkę po wcześniejszym ich zdezynfekowaniu. Uczeń nie zwraca udostępnionych przyborów.
 • Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 • Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
 • Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
  od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 • Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
   po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
   po zakończonym egzaminie.
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  W tym celu dyrektor szkoły ustala:
  • godzinę o której każdy z uczniów zobowiązany jest stawić się w szkole
  • wyznaczone miejsce dla każdego z uczniów, w którym uczeń oczekuje na rozpoczęcie procedury wpuszczania do sali egzaminacyjnej.
 • poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 • O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów,
  z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
 • w przypadku pojawienia się podejrzenia zarażenie koronawirusem obowiązuje procedura z pkt. VIII z jednoczesnym przerwaniem pracy pozostałych uczniów i unieważnieniem egzaminu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

załącznik nr 1 - zgoda rodzica

załącznik nr 2 - ankieta i oświadczenie

(załączniki znajduja się w zakładce "dla rodziców" -  "dokumnety szkolne")

Przyjaciele szkoły

Strefa dla nauczycieli

logo na stronę

Joomla Templates by Joomla-Monster.com