Nasi partnerzy

 

baner250x90 ws

dolnolzaczekszkolazklasa

1

logo LS

 

Wyszukiwarka

Regulamin - wykorzystanie aplikacji Teams w nauczaniu w wersji A

Szkolny Regulamin Wykorzystania narzędzia komunikacji zdalnej w edukacji stacjonarnej (wariant A)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707

 

  1. Rodzic/prawny opiekun ma prawo zawnioskować o udostępnienie połączenia w aplikacji Microsoft 365 Teams w przypadku:
  2. a) konieczności odbycia kwarantanny bądź izolacji domowej,
  3. b) minimum trzydniowej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą.
  4. Chęć wdrożenia aplikacji rodzic jest zobowiązany zgłosić:

a)w klasach I-III: w formie pisemnej lub telefonicznej bezpośrednio u wychowawcy klasy,

b) w klasach IV-VIII: w formie pisemnej (wiadomości e-mail) na adres sekretariat@szkola 707.pl.

5. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 2 należy złożyć najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem wdrożenia aplikacji, w godzinach pracy szkoły (do godz. 15:00).

6. Rozpoczęcie wdrażania aplikacji odbywa się na podstawie

a)w klasa I-III – bezpośrednich ustaleń z wychowawcą,

b) w klasach IV-VIII - pisemnej informacji zwrotnej otrzymanej przez rodzica/prawnego opiekuna z sekretariatu szkoły.

 7. Niedotrzymanie terminu ujętego w pkt. 3 może skutkować późniejszym wdrożeniem aplikacji. Wdrażanie aplikacji odbywa się w miarę możliwości organizacyjnych i sprzętowych szkoły.

8. W czasie zajęć realizowanych z zastosowaniem aplikacji, nauczyciel realizuje zaplanowane treści głównie opierając się na współpracy z uczniem obecnym fizycznie w szkole. W miarę możliwości angażuje także ucznia online, którego główny status to tzw. „wolny słuchacz”.

9. Ze względu na formę zajęć, nauczyciel nie ma możliwości weryfikacji poziomu zaangażowania ucznia oraz zakresu wykonywanych przez niego czynności.

10. Uczeń ma obowiązek włączyć kamerkę.

11. W klasach (zwłaszcza) edukacji wczesnoszkolnej, na podstawie realizowanych treści, rodzaju edukacji i podejmowanych aktywności, nauczyciel podejmuje decyzję o konieczności pozostania on line lub nie.

12.Jeśli udział w zajęciach on line jest niewystarczający (np. uczeń nie zdążył przepisać notatki, ma uzupełnić kartę pracy itp.), uczeń jest zobowiązany pozyskać od kolegów notatki, treści zadań, karty pracy itp.

13. W czasie zajęć w aplikacji uczeń łączy się z kontem zdalny.nauczyciel(oznaczenie klasy)@szkola707.pl. Kolejni nauczyciele przedmiotów rozpoczynający lekcje pozostają zalogowani na wspomnianym koncie.

14. Rodzic zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt oraz łącze internetowe, pozwalające na realizację zadań.

15. Zadania domowe wyznaczane do zrealizowania w czasie fizycznej nieobecności dziecka w szkole, sprawdzane są po powrocie ucznia na zajęcia.

16. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi zrealizowane w czasie fizycznej nieobecności dziecka w szkole, uzupełniane są po powrocie ucznia na zajęcia, w wyznaczonym z nauczycielem terminie.

17. Z zajęć realizowanych z aplikacją Teams wyłączone są: technika, wf, warsztaty, doradztwo zawodowe.

18. Uczeń korzystający z aplikacji Teams pozostaje pod opieką rodzica / prawnego opiekuna. Nauczyciel nie bierze odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo ucznia, jak również za podejmowane aktywności i działania.

19.Uczeń połączony za pośrednictwem aplikacji Teams nadal ma status ucznia „nieobecnego” w szkole, okres takiej pracy wymaga pisemnego usprawiedliwienia przez rodzica/prawnego opiekuna zgodnie z zapisami w Statucie.

Przyjaciele szkoły

Strefa dla nauczycieli

logo na stronę

Joomla Templates by Joomla-Monster.com