Nasi partnerzy

 

baner250x90 ws

dolnolzaczekszkolazklasa

1

logo LS

 

Wyszukiwarka

Egzamin ósmoklasisty - wytyczne dla zdjacych

Wytyczne dla zdających

Egzamin Ósmoklasisty

16-18.06.2020r.

Poza standardowymi wytycznymi, przekazanymi uczniom w kwietniu 2020r. wprowadza się następujące regulacje związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19.

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Zdający dostarcza podpisane przez rodzica / prawnego opiekuna oświadczenie oraz zgodę, które będą przesłane na adres mailowy rodzica .
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelka z wodą powinna być pozbawiona etykiety. Po wejściu do sali i zajęciu miejsca uczeń stawia butelkę na podłodze przy nodze stolika.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 • Czekając na wejście do szkoły  i sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m – wg wyznaczonych linii) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Egzamin odbędzie się w sali plastycznej. Miejscem zbiórki i poczekalnią dla uczniów jest sala gimnastyczna oraz przygotowane tam i podpisane krzesła. Reczy osobiste (np. telefon) będą pozostawiane w strunowych woreczkach plastikowych, zamkniętych w osobnych pudełkach. Po zakończeniu egzaminu uczniowie będą odbierali swoje wyposażenie. Wejściem wyznaczonym dla uczniów są drzwi od strony sali gimnastycznej. Uczniowie stawiają się punktualnie w dniu egzaminu w następujących odstępach czasu:

nr dziennika

godzina

1

8:10

2

8:15

3

8:20

4

8:25

5

8:30

6

8:35

7

8:40

8

8:45

 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Numer stolika, który zajmie uczeń w sali egzaminacyjnej, losuje przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.

 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 • Po zakończeniu egzaminu uczniowie są wypuszczani z sali egzaminacyjnej pojedynczo w 5minutowych odstępach czasowych. Uczeń zobowiązany jest odebrać swoje rzeczy i natychmiast opuścić teren szkoły – udać się do domu.

Po opuszczeniu sali przez wszystkich uczniów (za wyjątkiem osoby, która pozostaje do momentu zamknięcia koper bezpiecznych) rozpoczyna się procedura pakowania prac uczniów.

 • zdający wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Przyjaciele szkoły

Strefa dla nauczycieli

logo na stronę

Joomla Templates by Joomla-Monster.com